لطفاً موارد موجود در فرم را کامل پر نمایید چرا که پر کردن دقیق تر و کامل تر این فرم، موجب بالاتر رفتن احتمال همکاری در مقطع زمانی فعلی و آینده خواهد شد. بسیاری از رزومه هایی که موارد زیر را ناقص پر کرده اند ولی فایل رزومه کامل الصاق نموده اند، خوانده نمی شوند و در مقاطع زمانی بعدی نیز در اولویت قرار نمی گیرند. زیرا با توجه به حجم بالای درخواست ها، با جستجو بر روی فیلدها رزومه های مناسب انتخاب خواهند شد.